logo bip

Konkursy
                                                                          *********************************************************REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. Marii Ewy Aulich

Śladami dotyku, 3. edycja

Wieluń, 2024 r.

 

Organizatorzy:  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia

Patronat: Związek Nauczycielstwa Polskiego

Patronat Honorowy:  Burmistrz Wielunia

Sponsor: Zasada Bikes

Cele konkursu:

- zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki i dziennikarki Marii Ewy Aulich,

- zauważenie talentów poetyckich,

- prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy,
- doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.

 

Regulamin:
1. Zasady ogólne

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby  w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.

2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległeczasowo konkursy poetyckie.

Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem).  Do korespondencji  należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłemzawierającą:

a. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,

b. adres, e-mail,  numer telefonu,

c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.

d. oświadczenie  autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o  zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Termin nadsyłania prac: 25 marca 2024 r.

 

3. Ocena prac konkursowych

Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora.Przy ocenie wierszy są brane  pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza.  Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji  do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

 

4. Nagrody i wyróżnienia

Jury przyznaje jedną nagrodę główną: rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes.

Koło Przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich.

Nagroda ta jest przeznaczona na sfinansowanie wydania tomu poetyckiego laureatowi tej nagrody.

Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki). 

Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.

Laureaci są zawiadomieni  o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności nagroda lub wyróżnienie są  przyznawane.Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja w kraju, ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej. Wręczenie nagród następuje w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniuw terminie wyznaczonym przez Organizatora, wymienionym w p. 5. niniejszego regulaminu. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości)  i warsztaty poetyckie o ustalonej wcześniej tematyce.W czasie warsztatów można również porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.

 

 

 

 

5. Terminarz Konkursu

Otwarcie Konkursu: 19 - 23 lutego 2024 r.

Nadsyłanie prac: do 25 marca 2024 r.

Przekazanie wierszy do oceny jurorom: do 30 marca 2024 r.

Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 10 kwietna 2024 r.

Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia:  do 15 kwietnia 2024 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 27 kwietnia 2024 r.

 

Organizatorzy

 


Załączniki :

1  INFORMACJA.
2  NOTA BIOGRAFICZNA.
3  REGULAMIN.
4. ZGODA/OŚWIADCZENIE.


           ********************************************************

 

  

 

 

Projekty

Niepodległa
Łódzkie czyta
DKK
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
Sieć na  kulturę
Program rozwoju bibliiotek
Unia
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa