Konkursy


plakat 2

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego "Zaczarowany świat w ilustracjach Jana Marcina Szancera"

Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.  

                                                                   

1.CEL: uświetnienie 50. rocznicy śmierci Jana Marcina Szancera, rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz zdolności manualnych, popularyzacja Biblioteki.                                                                                                 

2.PRZEDMIOT KONKURSU: przedstawienie za pomocą rysunku, malarstwa, szkicu własnej interpretacji wybranej ilustracji autora.                                                                                                                                      

3. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU: do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 9-10 lat ze szkół podstawowych Gminy Wieluń. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w formacie A4. Praca konkursowa powinna być opatrzona nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu uczestnika. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnika konkursu – załącznik do regulaminu, którą należy pobrać ze strony internetowej Biblioteki. W przypadku braku możliwości wydruku karty proszę zgłosić się do siedziby organizatora konkursu. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.                                                                                                                                                    

4.OCENA PRAC KONKURSOWYCH: do oceny prac zgłoszonych do konkursu organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac wg. następujących kryteriów: kreatywność, oryginalność i staranność.                                                                                                                      

5. WRĘCZENIE NAGRODY: w konkursie zostanie przyznana nagroda główna, którą przyzna powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Po zakończeniu konkursu, prace plastyczne zostaną udostępnione w mediach społecznościowych Biblioteki.                                                                                              

o wynikach laureat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną.      

    

Termin składania prac do 21.04.2023 r. Uroczyste rozstrzygnięcie 15.05.2023 r.       

  

Nagrodę główną rower ufundowała firma Zasada Bikes.


Załącznik do pobrania (PDF)

                                                                                         *********************************************************

1 II konkurs Sladami dotyku

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. Marii Ewy Aulich

Śladami dotyku

Wieluń, 2023 r.

Organizatorzy:  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia

Patronat: Związek Nauczycielstwa Polskiego

Patronat Honorowy:  Burmistrz Wielunia

Sponsor: Zasada Bikes

Cele konkursu:

- zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki i dziennikarki Marii Ewy Aulich,

- zauważenie talentów poetyckich,

- prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy,
- doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.

 

Regulamin:
1. Zasady ogólne

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby  w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.

2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie.

Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem).  Do korespondencji  należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłemzawierającą:

a. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,

b. adres, e-mail,  numer telefonu,

c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.

d. oświadczenie  autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o  zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Termin nadsyłania prac: 20 marca 2023 r.

 

3. Ocena prac konkursowych

Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora. Przy ocenie wierszy są brane  pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza.  Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji  do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

4. Nagrody i wyróżnienia

Jury przyznaje jedną nagrodę główną: rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes.

Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Nagroda ta jest przeznaczona na sfinansowanie wydania tomu poetyckiego laureatowi tej nagrody.

Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki). 

Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie.

Laureaci są zawiadomieni  o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności nagroda lub wyróżnienie są  przyznawane. Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja w kraju, ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej.

Wręczenie nagród następuje w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w terminie wyznaczonym przez Organizatora, wymienionym w p. 5. niniejszego regulaminu. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości)  i warsztaty poetyckie o ustalonej wcześniej tematyce. W czasie warsztatów można również porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.

 

 

5. Terminarz Konkursu

Otwarcie Konkursu: 1-5 lutego 2023 r.

Nadsyłanie prac: do 20 marca 2023 r.

Przekazanie  wierszy do oceny jurorom: do  27 marca 2023 r.

Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 5 kwietna 2023 r.

Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia:  do 10 kwietnia 2023 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 22 kwietnia 2023 r.

 

Organizatorzy

Załączniki :

1  INFORMACJA.
2  NOTA BIOGRAFICZNA.
3  REGULAMIN.
4. ZGODA/OŚWIADCZENIE.


           ********************************************************

 

  

 

 

Projekty

  • pson
  • mkidn2
  • siecnakulture190x70 03
  • nprc