Konkursy

1

3
2


**************************************************************************

1-Konkurs Jednego Wiersza 2018Regulamin konkursu poetyckiego pt. „Konkursu Jednego Wiersza”

 

 

Regulamin

konkursu poetyckiego pt. „Konkursu Jednego Wiersza”

§ 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki na jakich odbywa się konkurs poetycki pt. „Konkurs Jednego Wiersza”, zwany dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorami konkursu są: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu i Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wieluniu, zwani dalej „Organizatorami”.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wieluńskich szkół podstawowych – klas drugich i trzecich gimnazjalnych zwanych dalej „Uczestnikami”.

 4. Celem konkursu jest popularyzacja poezji, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, zachęcenie młodzieży do pisania wierszy i prezentowania swojej twórczości.

 5. Zgłaszając Wiersz w Konkursie Uczestnik oraz opiekun prawny Uczestnika zwany dalej „Opiekunem” potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

 6. Złożenie u Organizatorów Wiersza jest równoznaczne ze zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie.

§ 2. Warunki udziału w konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 2. Tematyka Wierszy jest dowolna.

 3. Wiersze nie mogą zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych, literówek oraz treści obraźliwych.

 4. Każdy Uczestnik może oddać tylko jeden autorski Wiersz, nigdzie wcześniej nieopublikowany i nienagrodzony.

 5. Wiersz nie może być przeróbką, adaptacją lub opracowaniem cudzego Wiersza.

 6. Wiersz należy opatrzyć pseudonimem składającym się z liter i cyfr (od 5 do 10 znaków). Pseudonimy nie mogą sugerować kto jest autorem Wiersza. Uczestnicy zobowiązani są pamiętać podane pseudonimy.

 7. Użycie pseudonimu zapewnia Uczestnikowi anonimowość do dnia rozstrzygnięcia Konkursu i bezstronność oceny zgłoszonych Wierszy.

 8. Wydrukowany wiersz, opatrzony pseudonimem, należy złożyć w godzinach pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w terminie do 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie biblioteki przy ul. Narutowicza 4 w Wieluniu.

 9. W dniu rozstrzygnięcia Konkursu (przed ogłoszeniem Laureatów) Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorom podpisane przez Uczestnika i Opiekuna Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno zawierać pseudonim Uczestnika i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem w celu rozszyfrowania przez Komisję konkursową osób które kryją się pod określonymi pseudonimami Uczestników.

 10. Pseudonimy Uczestników zostaną odkodowane w trakcie uroczystości wręczenia Nagród.

 11. Wiersze niezgodne z Regulaminem nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.

§ 3. Komisja konkursowa

 1. Wiersze oceni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Organizatorów.

 2. Zadaniem Komisji jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów.

 3. Komisja wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.

 4. Ocena Wierszy przez Komisję odbywa się zgodnie z określonymi w Regulaminie kryteriami.

 5. Kryteria oceny Wierszy: wartość merytoryczna (konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe itp.), poziom literacki i oryginalność.

 6. Z prac Komisji sporządza się protokół.

 7. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4. Przebieg konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w trzech etapach.

1.1 Etap I. Dostarczenie w terminie określonym w § 5 Regulaminu przez Uczestnika jednego autorskiego Wiersza opatrzonego pseudonimem.

1.2 Etap II. Komisja oceni według kryteriów określonych w § 3 Regulaminu zgłoszone Wiersze i wyłoni Laureatów używając pseudonimów.

1.3 Etap III. Ogłoszenie wyników i rozdanie Nagród. Po ogłoszeniu wyników przy użyciu pseudonimów następuje weryfikacja pseudonimów na podstawie złożonych przez Uczestników i Opiekunów Oświadczeń.

§ 5. Terminarz

Etap I

 1. Termin ogłoszenia - 19 marca 2018 r.

 2. Temin składania wierszy - do 23 kwietnia 2018 r. Wiersze złożone po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

Etap II

 1. Od dnia 24 kwietnia do 9 maja 2018 r ocena wierszy przez Komisję.

Etap III

 1. Ogłoszenie wyników - 10 maja 2018 r. Miejsce ogłoszenia - siedziba Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu przy ul .Narutowicza 4. Niedostarczenie Oświadczenia o którym mowa w § 2 równoznaczne jest z niedopuszczeniem Wiersza do udziału w rozdaniu nagród i wyróznień.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia

 1. W konkursie nagrodzeni zostaną Laureaci trzech pierwszych miejsc.

 2. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

 3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody i wyróżnienia są wolne od podatku dochodowego.

§ 7. Publikacja wizerunku

 1. W celu odebrania przez Laureata nagrody niezbędne jest dostarczenie Organizatorom w dniu rozstrzygnięcia Konkursu podpisanej przez Opiekuna zgody na nieodpłatną publikację wizerunku Laureata przez Organizatora.

 2. Podpisanie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne, jednak w przypadku braku zgody na publikacje wizerunku dla potrzeb realizacji Konkursu Wiersz nie może zostać nagrodzony i zostanie wycofany z udziału w Konkursie.

 3. Stosowne oświadczenie zezwalające na publikację wizerunku zostało zawarte w treści Oświadczenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

 4. Wizerunek Laureata zostanie utrwalony podczas wręczenia nagród i zostanie rozpowszechniony w publikacjach Organizatora i na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Facebook.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Uczestnik i Opiekun oświadcza, że Uczestnik jest jedynym twórcą Wiersza i przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do Wiersza w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880 z późn.zm.).

 2. Uczestnik i Opiekun oświadcza, że Wiersz:

- nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;

- jest całkowicie oryginalny i nie jest przeróbką, opracowaniem lub adaptacją innego dzieła;

- nigdy wcześniej nie był publikowany, ani nie jest rozważany do publikacji w innym miejscu.

 1. Uczestnik i Opiekun w przypadku wykorzystania Wiersza (o którym mowa w § 8 ust. 4) przez Organizatorów zrzeka się wynagrodzenia.

 2. Uczestnik i Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych do Wiersza w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania egzemplarzy Wiersza bez względu na technikę, ilość i wielkość nakładu;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Wiersz utrwalono, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadanie drogą przewodową bądź bezprzewodową, odtwarzanie, remitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzanie korekty, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystywanie fragmentów na wszystkich polach eksploatacji;

- nieograniczonego udostępniania w Internecie, sieciach zamkniętych i innych mediach;

- praw pokrewnych w tym między innymi prawo do ujawnienia nazwiska Autora Wiersza (Uczestnika) w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przekazanie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika i Opiekuna Oświadczenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) jest równoznaczne z wyrażeniem przez Opiekuna zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik i Opiekun poprzez Oświadczenie poda Organizatorom dane Uczestnika (imię i nazwisko, data urodzenia, pseudonim, nazwa szkoły) oraz swoje dane (imię i nazwisko, numer telefonu).

 3. Dane osobowe Uczestników i ich Opiekunów przetwarzane będą przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu.

 4. Uczestnikom i ich Opiekunom przysługuje prawo do wglądu i poprawienia ich danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania danych i braku zgody na ich przetwarzanie dla potrzeb realizacji Konkursu Wiersz nie może zostać nagrodzony i zostanie wycofany z udziału w Konkursie.

 6. Administratorem danych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatorów (Wieluń, ul. Narutowicza 4) oraz na stronie internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w zakładce: dla aktywnych/konkursy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Oświadczeniu.

 4. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik i Opiekun są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania z ważnych powodów zmian postanowień Regulaminu, a także przerwania lub odwołania Konkursu. Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej http://www.bibliotekapubliczna.wielun.pl/.


*************************************************************************************

"Pierwszy Noblista Polski Niepodległej"

1-Reymont. Plakat konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU 
„Reymont – Pierwszy Noblista Polski Niepodległej”

§1

Organizatorzy konkursu

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu 
i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia
2. Autorką pytań testowych jest Anna Pawlak – Łacina, nauczycielka i bibliotekarka 
w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu.
3. Nad merytoryczną oceną konkursu czuwa specjalnie powołane jury.

§ 2

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Konkurs odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w Czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, ul. Narutowicza 4.

§ 3

Cele konkursu

1.Popularyzacja twórczości Władysława Stanisława Reymonta w Roku Reymonta 
w województwie łódzkim.
2. Rozwijanie zainteresowania twórczością polskiego pisarza noblisty, autora powieści "Chłopi".
3. Promowanie czytelnictwa.

§ 4

Warunki  udziału w konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych 
  ( 5 uczniów z każdej szkoły)

  2. Do dnia 30 listopada 2017 r. należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  listę uczestników konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel prowadzący).

  3. Osoby nagrodzone w konkursie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody.

   Przebieg konkursu i ocena

1. Konkurs składa się z 30 pytań dotyczących życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta ( powieść „Chłopi” wszystkie 4 tomy)

2. Konkurs ma formę testu. Do każdego pytania poprawna jest tylko jedna odpowiedź.

3. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

4. Odpowiedzi zaznaczane są bezpośrednio na teście (prawidłową odpowiedź należy wziąć 
w kółko, w razie pomyłki skreślić i zaznaczyć poprawną odpowiedź)

5. Zwycięzcą konkursu pozostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów.

6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

7. Test jest zakodowany.

§ 6

Nagrody

Organizator ustala 3 pierwsze miejsca.


§ 7

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia                   29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 992 z późn. zm.), która obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych.

2. Dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych, na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach.

5. We wszystkich sprawach nieokreślonych w Regulaminie decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury
*************************************************************1-Pippi KONKURS

" Pippi Pończoszanka czyli kwiecień z piegami"

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Wieluń.

Cele konkursu:

 1. Promocja czytelnictwa.

 2. Popularyzacja twórczosci Astrid Lindgren, a w szczególności powieści "Pippi Pończoszanki" z okazji 110. rocznicy urodzin autorki.

 3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, talentów plastycznych, wyobraźni oraz wrażliwości estetycznych .

Zadaniem uczestnika jest wykonanie portretu Pippi – bohaterki powieści "Pippi Pończoszanka".

Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.

Praca ma być wykonana na podstawie opisu postaci znajdującego się w książce (książki dostępne w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu).

Prace w formacie A3 lub A4 należy wykonać kredkami pastelowymi (mokrymi bądź suchymi).

Ocenie bedą podlegać: zgodność z opisem, estetyka, samodzielne wykonanie pracy.

Prace konkursowe oceniać bedzie jury wyznaczone przez organizatora.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i zostaną umieszczone na wystawie w MiGBP w Wieluniu.

Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi : imię i nazwisko autora, nr telefonu, klasa i nazwa szkoły.

Dane osobowe uczestnika konkursu zostaną objęte ochroną danych osobowych i wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu oraz opublikowane w materiałach bibliotecznych, na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 992 z późn. zm.).

Prace należy składać w MiGBP do 28 kwietnia 2017 r.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnik zostanie powiadomiony

w późniejszym terminie.****************************************************


1-Konkurs Jednego Wiersza 2017-001


Regulamin KONKURSU JEDNEGO WIERSZA

 


§1
Organizator konkursu
1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu.
2. Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wieluniu.

§ 2
Cel konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja poezji, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, zachęcenie młodzieży do pisania wierszy i prezentowania swojej twórczości.

§ 3
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów miejskich zespołów szkół w Wieluniu.

§ 4
Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs ma charakter dobrowolny.
2. Tematyka wierszy jest dowolna.
3. Wiersze nie mogą zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych, literówek oraz treści obraźliwych.
4. Każdy uczestnik może oddać tylko jeden autorski wiersz, nigdzie wcześniej nieopublikowany i nienagrodzony.
5. Wiersz należy opatrzyć pseudonimem składającym się z liter i cyfr (od 5 do 10 znaków). Uczestnicy zobowiązani są pamiętać podane pseudonimy.
6. Nie należy podawać danych osobowych.
7. Wydrukowany wiersz, opatrzony pseudonimem, należy oddać w terminie do 21 kwietnia 2017 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu, ul. Narutowicza 4.
8. Wiersze zostaną odkodowane w trakcie uroczystości wręczenia nagród.
9. Wiersze niezgodne z regulaminem nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

§ 5
Terminarz
1. Konkurs trwa od 1 marca do 8 maja 2017 r.
2. Wiersze dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Wyniki zostaną ogłoszone 8 maja 2017 r.

§ 6
Komisja konkursowa
1. Wiersze oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora..
2. Kryteria oceny wierszy: wartość merytoryczna (konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe itp.), poziom literacki i oryginalność.
§ 7
Nagrody i wyróżnienia
W konkursie nagrodzeni zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. Przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 992 z późn. zm.), która obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych.
2. Dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych, na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie wierszy przez Organizatora.
4. Wiersze zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
5. We wszystkich sprawach nieokreślonych w Regulaminie decyduje Komisja i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji.


***********************************************************************************************************************************

1-Bezbłędny Gimnazjalista 2016REGULAMIN DYKTANDA

 

BEZBŁĘDNY GIMNAZJALISTA 2016”

 

§ 1

 

Organizatorzy

 

 1. Organizatorami dyktanda są Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia.

 2. Nad merytorycznym przygotowaniem dyktanda czuwa specjalnie powołane Jury.

 

§ 2

 

Miejsce przeprowadzenia dyktanda

 

Dyktando odbędzie się w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, ul. Narutowicza 4.

 

§ 3

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie klas drugich i trzecich wieluńskich szkół gimnazjalnych.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości organizacyjne gospodarza dyktanda.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 4. Formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail biblioteki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 listopada 2016 r.

 5. Osoby nagrodzone w dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody.

 

§ 4

 

Przebieg dyktanda i ocena

 

 1. Dyktando pisane będzie na kartkach opatrzonych kodem uczestnika.

 2. Podczas pisania dyktanda nie należy używać telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

 3. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z powyższym Regulaminem.

 4. Ocenie podlega poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu.

 5. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości.

 6. Tekst dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny i wyraźny. Nieczytelne zapisy działają na niekorzyść uczestnika.

 7. Poprawki należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny.

 8. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów Jury podejmuje decyzję na podstawie ilości błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych.

 9. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma Przewodniczący Jury.

 10. Słownikiem rozstrzygającym wątpliwe zapisy jest Wielki Słownik Ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2012.

 

§ 5

 

Nagrody

 

 1. Spośród uczestników dyktanda zostanie wyłoniony „Bezbłędny Gimnazjalista 2016”.

 2. Miejsca nagrodzone:

  a) I miejsce

  b) II miejsce

  c) III miejsce

 

§ 6

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w dyktandzie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe laureatów dyktanda zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych i na stronie internetowej biblioteki.

 3. We wszystkich sprawach nieokreślonych w Regulaminie decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.
*************************************************************************************************************


reg 4

 

Regulamin KONKURSU JEDNEGO WIERSZA

§1

Organizator konkursu

 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu.
 2. Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wieluniu.

§ 2

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja poezji, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do pisania wierszy i prezentowania swojej twórczości.

§ 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów wieluńskich gimnazjów.

§ 4

Warunki udziału w konkursie

 1. Konkurs ma charakter dobrowolny.
 2. Tematyka wierszy jest dowolna.
 3. Wiersze nie mogą zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych, literówek oraz treści obraźliwych.
 4. Każdy uczestnik może oddać tylko jeden autorski wiersz, nigdzie wcześniej nieopublikowany i nienagrodzony.
 5. Wiersz należy opatrzyć pseudonimem składającym się z liter i cyfr (od 5 do 10 znaków). Uczestnicy zobowiązani są pamiętać podane pseudonimy.
 6. Nie należy podawać danych osobowych.
 7. Wydrukowany wiersz, opatrzony pseudonimem, należy oddać w określonym terminie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu, ul. Narutowicza 4.
 8. Wiersze zostaną odkodowane w trakcie uroczystości wręczenia nagród.
 9. Wiersze niezgodne z regulaminem nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

§ 5

Terminarz

 1. Konkurs trwa od 01 do 30 kwietnia 2016 r.
 2. Wiersze dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone 11 maja 2016 r.

§ 6

Komisja konkursowa

 1. Wiersze oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora..
 2. Kryteria oceny wierszy: wartość merytoryczna (konstrukcja, środki stylistyczne i składniowe itp.), poziom literacki i oryginalność.

§ 7

Nagrody i wyróżnienia

W konkursie nagrodzeni zostaną laureaci pięciu pierwszych miejsc. Przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), która obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych.
 2. Dane osobowe laureatów konkursu zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych i na stronie internetowej biblioteki.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie wierszy przez Organizatora.
 4. Wiersze zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
 5. We wszystkich sprawach nieokreślonych w Regulaminie decyduje Komisja i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji.


 

                                         ************************************************************************************

 

 1-KONKURS plastyczny

 

 

Regulamin konkursu „ Z książek mądrość chwytaj ”

1. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie plakatu promującego czytelnictwo
i bibliotekę przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.

2. Cele:
- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych
- Promocja książki i biblioteki
- Rozwijanie umiejętności plastycznych
- Prezentowanie talentów

3. Warunki uczestnictwa:
- Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie II i III klas gimnazjów powiatu wieluńskiego.
- Wymiary plakatu: format A1, A2 lub A3.
- Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę oznaczoną godłem składającym się z liter lub liczb.
Takie samo godło należy umieścić na zamkniętej kopercie zawierającej dane autora (imię
i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę szkoły, telefon kontaktowy)
- Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową.
- Termin składania prac: od 15.03.2016 r. do 22.04.2016 r. (w siedzibie biblioteki)

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Tygodniu Bibliotek (od 8 do 15 maja).
5. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.
6. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
7. Organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania ich
w publikacjach i działaniach promocyjnych.
8. Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Projekty

 • pson
 • mkidn
 • nprc