Konkursy

 

 

REGULAMIN konkursu historycznego pt.: “Wieluń był pierwszy”

 

§ 1.  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki na jakich odbywa się konkurs historyczny pt. „Wieluń był pierwszy”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorami Konkursu są: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Wielunia, zwani dalej „Organizatorami”.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów wieluńskich szkół średnich, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 4. Cele konkursu:

 

- uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej;

 

- promowanie czytelnictwa, w szczególności literatury historycznej;

 

- zachowanie pamięci o wydarzeniach związanych z wybuchem II wojny światowej
 w Wieluniu;

 

- kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez poznanie historii lokalnej;

 

- wzbudzenie zainteresowania młodego pokolenia wydarzeniami związanymi z wybuchem II wojny światowej.

 

 1. Autorem pytań testowych jest Stanisław Pioruński, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wielunia.
 2. Pytania testowe zostały opracowane na podstawie literatury dotyczącej problematyki bombardowania miasta Wielunia. Pełna bibliografia znajduje się w Załączniku 2 do Regulaminu.
 3. Uczestnikom Konkursu zaleca się przygotowanie do testu na podstawie literatury, patrz Załącznik 2 do Regulaminu.
 4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

§ 2. Warunki udziału w konkursie

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wieluńskich szkół średnich (5 uczniów z każdej szkoły).
 2. Szkoły zgłaszają Uczestników Konkursu.
 3. Do 20 września 2019 r. należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. listę uczniów biorących udział w Konkursie (imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel prowadzący).
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez Uczestnika w dniu konkursu tj. 26 września 2019 r. podpisanej klauzuli informacyjnej, która jest Załącznikiem 1 do Regulaminu.
 6. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podpisania protokołu odebrania nagrody.

 

§ 3. Komisja konkursowa

 

 1. Prace oceni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Organizatorów.
 2. Zadaniem Komisji jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów.
 3. Komisja wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.
 4. Ocena Testów przez Komisję odbywa się zgodnie z dostarczonym przez autora pytań kluczem odpowiedzi.
 5. Z prac Komisji sporządza się protokół.
 6. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 4.Przebieg Konkursu

 

 1. Konkurs składa się z 30 pytań testowych dotyczących wydarzeń związanych z wrześniem 1939 r.
 2. Konkurs ma formę testu z pytaniami zamkniętymi. Do każdego pytania poprawna jest tylko jedna odpowiedź.
 3. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt.
 4. Odpowiedzi należy zaznaczać bezpośrednio na teście (prawidłową odpowiedź należy wziąć w kółko, w razie pomyłki przekreślić i zaznaczyć poprawną opowiedź).
 5. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów.
 6. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów Komisja przeprowadzi dogrywkę.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu.
 8. Test jest zakodowany, czyli pisany będzie na kartkach opatrzonych kodem. Komisja oceni testy nie znając nazwisk Uczestników.

 

§ 5. Terminarz

 

 1. Konkurs zostaje ogłoszony 16 maja 2019 r.
 2. Szkoły mogą zgłaszać uczniów do 20 września 2019 r.
 3. Konkurs odbędzie się 26 września 2019 r. w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, przy ul. Narutowicza 4.

 

§ 6.

 

Ochrona danych osobowych

 

Publikacja wizerunku

 


VI. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

 

1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wieluniu 98-300 przy ul. Narutowicza 4; tel.: (+48) 43 843 35 26

 

www.bibliotekapubliczna.wielun.pl

 

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

 

4) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;

 

5) pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 

6) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia konkursu, tj. 26 września 2020 roku.

 

7) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

9) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym,

 

którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Konkurs historyczny „Wieluń był pierwszy”

 

Proszę wstawić znak „X”

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka)
w konkursie „Wieluń był pierwszy”organizowanym przez Miejską i Gminna Bibliotekę Publiczną w Wieluniu.

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie „Wieluń był pierwszy” Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej/mediach społecznościowych Biblioteki do celów promocyjnych.
Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

 


PODPIS:


…..................................................................................

 

ZAŁĄCZNIK 2

 

Literatura dotycząca problematyki bombardowania miasta Wielunia:

 

 1. Bojarska Barbara, Zniszczenie miasta Wielunia w dniu 1 września 1939 r., “Przegląd Zachodni” 1962, nr 2, s. 305-317.
 2. Klatka Narcyz, Wieluński Wrzesień, Wieluń-Gdynia 2006.
 3. Kulesza Witold, Pierwszy był Wieluń, “Rzeczpospolita” 1999, nr 211, 9 IX 1999 r. [Wywiad przeprowadzony przez J. Ordyńskiego].
 4. Kulesza Witold,, W Wieluniu rozpoczęło się pasmo zbrodni wojennych. Nie można zapomnieć, “Dziennik Łódzki” 2004, nr 205, s. 11.
 5. Olejnik Tadeusz, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2007.
 6. Olejnik Tadeusz, Obchody 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej i zniszczenia miasta Wielunia, “Rocznik Wieluński”, t. 1, 2002, s. 197-200.
 7. Olejnik Tadeusz, Szpital w Wieluniu – jego dzieje i ziszczenie 1 IX 1939 r., Wieluń 1992.
 8. Olejnik Tadeusz, Upamiętnione miejsca walki i męczeństwa w województwie sieradzkim 1939-1945, Warszawa 1979.
 9. Olejnik Tadeusz, Wieluń – polska Guernica, Wieluń 2009.
 10. Olejnik Tadeusz, Wieluń. Zniszczenie miasta = dectruction of the town 1 IX 1939, Wieluń [1989].
 11. Olejnik Tadeusz, Wieluńska hekatomba. Początek wojny totalnej, Wieluń 2014.
 12. Olejnik Tadeusz, Zniszczenie miasta Wielunia 1 IX 1939 r. przez hitlerowskie lotnictwo w świetle literatury i źródeł, [w:] Wieluń, miastem pokoju i pojednania, Kielce 2004, s. 45-54.
 13. Trenker Joachim, Reportaż filmowy o masakrze Wielunia 1 IX 1939 r. I jego odbiór w niemieckim społeczeństwie, “Rocznik Wieluński”, t. 3, 2003, s. 121-125.
 **************************************************************************


 

Projekty

 • pson
 • mkidn
 • nprc