Konkursy

`                    

 „Bohaterowie utworów Marii Kownackiej oczami dziecka”

Konkurs plastyczno-literacki z okazji 40. rocznicy śmierci Marii Kownackiej.


Regulamin

1.Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, ul. Narutowicza 4,

98-300 Wieluń, tel. 43 843 35 26

2. Cele:                                                                                                                                 

  • pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Marii Kownackiej
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności i wyobraźni twórczej
  • inicjowanie zainteresowań czytelniczych
  • rozwijanie umiejętności manualnych

3. Konkurs skierowany jest do uczniów  klas I-IV szkół podstawowych  z powiatu wieluńskiego.

Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie ilustracji wybranego bohatera z utworów Marii Kownackiej.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia tylko jednej pracy w formacie A4. Dowolna technika wykonania.Prace należy składać do 30 kwietnia 2022 r. w MiGBP w Wieluniu w Filii dla Dzieci.

4. Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, klasę, nr telefonu, adres e-mail                                                                                           

5. Oceniana będzie pomysłowość, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

6. Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).

7. Najlepsza praca zostanie nagrodzona i zaprezentowana  na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki oraz materiałach promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich prac nadesłanych na konkurs przez uczestników. Prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

8. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją.

9. Prace dostarczone na konkurs oceni Komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji.             

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

11. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę - rower, ufundowaną  przez Firmę ZASADA BIKES. Osoby wyróżnione  otrzymają nagrody książkowe.

12. O terminie rozstrzygnięcia i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


Załączniki :

1. Regulamin
2. Załącznik nr 1


           ********************************************************

 


REGULAMIN 


Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku” Wieluń, 2022 r.

Organizatorzy:  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia

Patronat Honorowy : Burmistrz Wielunia

Sponsor: Zasada Bikes


Cele konkursu:

- zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki Marii Ewy Aulich, 

- zauważenie talentów poetyckich,

- prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy,
- doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń.


Regulamin:
1. Zasady ogólne

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby  w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju.

2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech  wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie. 

Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem).  Do korespondencji  należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą:

a. imię i nazwisko autora, rok urodzenia,

b. adres, e-mail,  numer telefonu,

c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu.

d. oświadczenie  autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy. 

Termin nadsyłania prac: 20 marca 2022 r.


3. Ocena prac konkursowych 

Oceny prac dokonuje czteroosobowe jury (2 poetów, polonista, przedstawiciel Organizatora) powołane przez Organizatora. Przy ocenie wierszy są brane  pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza.  

Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji  do przyznania nagrody lub wyróżnienia. 


4. Nagrody i wyróżnienia

Jury przyznaje jedną nagrodę główną - rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki). Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Lubuski funduje nagrodę rzeczową.   Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę
w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie. Laureaci są zawiadomieni  o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności  nagroda lub wyróżnienie są  przyznawane.  Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja epidemiczna w kraju lub ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej. 

Wręczenie nagród następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości)  i warsztaty poetyckie, w czasie których można porozmawiać o swoich wierszach
i wymienić się doświadczeniami.  

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich.


5. Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu: 1-5 lutego 2022 r.

Nadsyłanie prac: do 20 marca 2022 r.

Przekazanie  wierszy do oceny jurorom: do  27 marca 2022 r.

Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 5 kwietna 2022 r.

Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia:  do 10 kwietnia 2022 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 23 kwietnia 2022 r. 
Załączniki :

NOTA

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE \ ZGODY


****************************************************************************************  

 

 

Projekty

  • pson
  • mkidn2
  • siecnakulture190x70 03
  • nprc